Розрахунок фонду заробітної плати виробничої дільниці

При плануванні собівартості продукції та прибутку підприємства особливе значення має розрахунок планового фонду заробітної плати працівників, бо саме на основну заробітну плату на одиницю продукції нараховуються витрати на утримання та експлуатацію обладнання та загальнозаводські витрати.

Заробітна плата – це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виплачується працівникові за виконану роботу або надані послуги і спрямований на мотивацію досягнення бажаного рівня продуктивності праці.

У машинобудуванні використовуються дві основні форми заробітної плати робітників – відрядна і погодинна.

Відрядна заробітна плата нараховується у певному розмірі за кожну одиницю виконаної роботи або виготовленої продукції, вираженої у

натуральних одиницях вимірювання (шт., кг,м).

Погодинна форма оплати праці виражає залежність між її розміром і кількістю відпрацьованого часу робітником. Вона використовується при оплаті праці адміністративно - керуючого і обслуговуючого персоналу, який працює по ненормованому робочому дню, а також при роботах, які важко нормувати, коли відсутня можливість здійснювати облік об'ємів виконаної роботи або виготовленої продукції, а також у тих випадках, коли необхідно забезпечити не кількість, а високу якість роботи.

Організація відрядної оплати праці вимагає розробки визначених нормативів затрат праці для кожного робітника і визначення розміру оплати по кожній одиниці виготовленої продукції або виконаної роботи, тобто встановлення відрядної розцінки.

Відрядна заробітна плата включає: пряму відрядну, відрядно- прогресивну і відрядну-преміальну системи оплати праці.

Для розрахунку річного фонду заробітної плати основних робочих дільниці використовується відрядно – преміальна система заробітної платі,

Визначення відрядного фонду заробітної плати основних робочих (ФЗПв) проводиться за відрядними розцінками.

( 3.4.1 ) [ 13 ]

де Р – відрядна розцінка на одиницю продукції (операцію), грн;

де ТС – годинна тарифна ставка і-го розряду, грн.;

Розцінки розраховуються для кожної операції окремо.

Таблиця 15 Відрядні розцінки для основних робочих.

№ п/п Професія Розряд ТС, грн t шт, хв Р, грн Відр. фонд
1. Складальник 12,43 103,25 21,39
2. Зварювальник 12,43 76,2 15,78
3. Контролер 9,91 13,12 2,16
Транспор-ник - 8,03 15,13 2,02
Разом: 41,35

Додатковий фонд заробітної плати (ФЗПд) основних робочих включає премії та доплати.ФЗП Д = П + Д ( 3.4.3 ) [ 13 ]

де П – сума премій, грн.;

Д – сума доплат, грн.;

П = ФЗПв р

де р – розмір премій, %,( приймаю – 30% - дані базового підприємства).

Д=ФЗПВ d

де d - розмір доплат, %,( приймаю – 10% - дані базового підприємства).

П=413500*30%=124050 грн

Д == 413500*10%=41350 грн

ФЗП д= 124050+41350=165400 грн

Для оплати понаднормових робіт на підприємствах створюють резервний фонд заробітної платні (ФЗПрез).

ФЗПрез = 25% (ФЗПВ + ФЗПД)( 3.4.4 ) [ 13 ]

ФЗПрез = (413500+165400)*25%=144725 грн.

Загальний фонд заробітної плати розраховується як сума відрядного, додаткового та резервного фондів заробітної плати

ФЗПрічор = ФЗПв + ФЗПд + ФЗПрез ( 3.4.5 ) [ 13 ]

ФЗПрічор = 413500,00+165400+144725=723625 грн.

Для розрахунку річного фонду заробітної плати допоміжних робочих, інженерно-технічного персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу використовується погодинно – преміальна система оплати праці .

Планування річного фонду заробітної плати цих категорій працівників

засновано на використанні штатних окладів, які указані в «Місячних окладах допоміжних робітників, МОП і робітників, зайнятих на погрузочно - розгрузочних видах робіт ВО ПМЗ». Для розрахунку основного фонду заробітної плати ( ФЗПг ) допоміжних робочих використовуються тарифні ставки робочих-погодинників та ефективний фонд робочого часу.

Для допоміжних робочих:

Основний фонд заробітної плати

ФЗПг = ТС * ФРЧе * Чдр (3.4.6)

ФЗПг = 8,21*1782*1 = 14630,2 , грн,

де ТС – середня годинна тарифна ставка робочих-погодинників, грн. Для допоміжних робітників дорівнює 8,21.

Додатковий фонд заробітної плати:

ФЗПд = П+Д

ФЗПд = 2926,04+1463,02 = 4389,07 грн

де П – сума премій, грн

П = ФЗПг*р

П = 14630,2 *0,3= 2926,04,грн

де р – розмір премій , становить 30%.

Д – сума доплат, грн

Д = ФЗПв*d

Д = 14630,2 *0,1= 1463,01,грн

де d – розмір доплат , становить 10%.

Фонд заробітної плати допоміжних працівників річний

ФЗПдрріч = ФЗПг + ФЗПд (3.4.7)

ФЗПдрріч = ФЗПг + ФЗПд = 14630,2 + 4389,07 = 19019,3 грнФонд заробітної плати керівників, фахівців та службовців визначається на основі єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів оплати праці.

ФЗП = Ом*Ч*12 (3.4.8)

ФЗПмайстра = 2100*1*12 = 25200 , грн

ФЗПслужбовця = 1050*1*12 = 12600, грн

ФЗПМОП = 1150*1*12 = 13800 ,грн

де Ом – місячний оклад даної категорії персоналу згідно зі штатним розкладом , грн. Місячний оклад майстра дорівнює 2100гривень, службовця – 1050 гривень, МОП – 1150 гривень.

Загальні фонди заробітної плати допоміжних робочих, майстрів, службовців та МОП включають премії П та доплати Д. Премії даним категоріям працівників становити від 20% до 30% фонду заробітної плати , доплати 7-10%

Додаткові фонди заробітної плати

ФЗПд = П+Д

де П – сума премій, грн

П = ФЗПг*р

де р – розмір премій , вибирається згідно з «Положенням про преміювання» для кожної категорії і становлять: розмір премії для майстра 30%, розмір премії для МОП 15%, розмір премії для службовця 30%.

Д – сума доплат, грн

Д = ФЗПв*d

де d – розмір доплат , становить 10% для майстра, для МОП -7%, для службовця – 7%.

Річний фонд заробітної плати майстра (МОП, службовця) дорівнює:

ФЗПріч = ФЗПд + П + Д

ФЗПдрріч майстра = 25200+10800 = 35280, грн

ФЗПдрріч службовця = 12600+ 4662 =17262,грн

ФЗПдрріч МОП = 13800 + 3036 = 16836, грн

Загальний фонд заробітної плати всіх категорій персоналу на дільниці включає річні фонди зарплати основних та допоміжних робочих , службовців та МОП.

ФЗПзагріч = ФЗПрічор+ФЗпрічдр+ФЗПрічсл+ФЗПрічмайст+ФЗПрічМОП (3.4.9)

ФЗПзагріч = 463591

Вид виплат Сума , грн.
1. Відрядний фонд заробітної плати основних робочих
2. Додатковий фонд заробітної плати основних робочих
в т. ч. премії
доплати
3. Резервний фонд заробітної плати основних робочих
4. Річний фонд оплати праці основних робочих
5. Основний фонд заробітної плати допоміжних робочих 14630,2

6. Додатковий фонд заробітної плати допоміжних робочих 4389,07
в т. ч. премії 2926,04
доплати 1463,02
7. Річний фонд оплати праці допоміжних робочих 19019,3
Основний фонд заробітної плати майстра
9. Додатковий фонд заробітної плати майстра
в т. ч. премії
доплати
Річний фонд оплати праці майстра
Основний фонд заробітної плати службовців
Додатковий фонд заробітної плати службовців
в т. ч. премії
доплати
Річний фонд оплати праці службовців
Основний фонд заробітної плати МОП
Додатковий фонд заробітної плати МОП
в т. ч. премії
доплати
Річний фонд оплати праці МОП
Загальний річний фонд заробітної плати на дільниці 812022,3

3.5. Розрахунок вартості виробничих фондів та амортизаційних відрахувань.

Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється,(на платні послуги ) частинами в міру спрацювання.

Загальна вартість обладнання дільниці розраховується як сума вартості окремих його елементів ( вартості самих основних фондів, вартості інвентарю та оснащення і вартості виробничої площі, яка зайнята обладнанням ).

Вартість обладнання :

Воф. = (3.5.1) [ 13 ]

Воф = , грн

Сума капіталовкладень у виробничий інвентар та оснащення (Ві) складає 10-15% від загальної вартості основних виробничих фондів.

Ві = (10-15% )∑Воф (3.5.2) [ 13 ]

Ві = 289296*10% = 28929,6, грн.

де Ві – вартість інвентарю, грн.;

∑ВОФ - загальна вартість основних фондів, грн

Третя складова частина основних фондів дільниці с виробнича площа, яка зайнята під обладнання. Вартість виробничої площі ( Впл ) розраховується за формулою :

Впл = Ркв.м*Sзагвир (3.5.3) [ 13 ]

Впл = 280*420=117600, грн

де Ркв.м - ціна за 1 м2, виробничої площі, грн;

Sзагвир - загальна виробнича плоша дільниці, м2.

Таблиця № 17 Капіталовкладення в основні виробничі фонди дільниці

Вид основних фондів Вартість , грн
Загальна вартість обладнання
Вартість виробничого інвентарю 28929,6
Вартість виробничої площі
Загальна вартість основних фондів 435825,6

Амортизація оборотних фондів – це процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів засобів праці на вартість продукції з метою її повного відшкодування.

Для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів кожне підприємство робить амортизаційні відрахування, тобто встановлює певну грошову компенсацію відповідно до розмірів фізичного спрацювання й техніко - економічного старіння. Методи рівномірної ( лінійної ) амортизації передбачають перенесення балансової вартості основних фондів на собівартість продукції, що виробляється та послуг, що надаються. Протягом амортизаційного періоду (нормативного строку служби ) засобів праці за однаковими нормами амортизаційних відрахувань.


5416467511407319.html
5416509847584972.html
    PR.RU™