Використання констант

123

Поряд із змінними, для зберігання інформації в програмі можна використовувати константи. Константа – це величина, яка не змінюється в процесі виконання програми. Існує два різновиди констант: вбудовані й користувальницькі.

Вбудовані константи Vіsual Basіc пропонуються системою й призначені для зберігання найрізноманітнішої інформації: коди “гарячих” клавіш, використовувані кольори й т.д. Всі вони мають префікс vb, наприклад: vbWhіte. Для того щоб уточнити значення тієї або іншої вбудованої константи, а також її назви, варто відкрити вікно Object Browser, у якому можна знайти всю необхідну інформацію. Для цього необхідно або нажати кнопку на стандартній панелі інструментів, або вибрати команду меню Vіew/Object Browser, або нажати клавішу F2. Користуватися вбудованими константами зручно в багатьох випадках з тієї причини, що набагато легше запам’ятати назву константи, наприклад, vbwhіte, чим число 16777215.

Часто виникає необхідність описувати в програмі власні константи, які називаються користувальницькими, привласнюючи їм певні значення. Для оголошення таких констант використовується оператор, аналогічний тому, що вживається при описі змінної:

Const константа [As тип] = значення

де: Const–ключове слово, що показує, що здійснюється повідомлення про константи;

константа – ім’я описуваної константи;

As – ключове слово для позначення типу даних константи, що повідомляється;

тип – тип даних для константи, що повідомляється;

значення – значення зазначеного типу, що привласнюється константі.

Нижче наведені приклади оголошення констант різних типів:

Const blnFlag As Boolean = False

Const intMax As Integer = 1024

Const strMessage As String = “Basic”

Const dtmMillennium As Date = #1/01/2001#

За допомогою одного оператора можна оголосити кілька констант, вказуючи кожну наступну через кому.

Оператор присвоювання. Вирази та операції

Програма складається з операторів. Послідовність операторів утворює процедуру. Оператори складаються із ключових слів і виразів, вони виконують основні операції програми за відповідним алгоритмом. Алгоритм – це точний обчислювальний процес, який веде від початкових даних, що змінюються, до шуканого результату. Як відомо, алгоритми обробки даних за своїм типом поділяються на лінійні, розгалужені, циклічні. В даній лабораторній роботі розглянемо реалізацію лінійних алгоритмів.

Лінійним називається алгоритм, дії якого виконуються послідовно у наперед визначеному порядку. У мовах програмування такому елементу відповідає оператор присвоювання, який у мові VBA має такий формат

=Наприклад: Resultat= 5*Sin(a)-7

Fam = “Гачків”

lntl=6

StrName=Range(“D4”)

x=k+(b-3)

c=a*b+k^2.

Вирази широко використовуються в програмах і являють собою формули для обчислення значення змінних. Вони складаються з операндів (змінних, констант, функцій), з’єднаних знаками операцій (додавання, віднімання, множення і т.д.). Вирази, в яких використовуються арифметичні операції, називаються арифметичними, а якщо використовуються логічні операції або операції порівняння, називаються логічними виразами.

Наприклад: DOL>15 – логічний вираз,

Str*31/100 – арифметичний вираз,

x>=0 And x<=10 – логічний вираз.

Порядок виконання операцій при обчисленні значення виразу визначається пріоритетом і може регулюватися за допомогою круглих дужок. Якщо їх немає, то першими виконуються арифметичні операції, потім – операції порівняння, а останніми – логічні операції. Всі операції порівняння мають однаковий пріоритет і виконуються зліва направо. Пріоритети основних арифметичних операцій VBA наведені в таблиці 2. Чим більший пріоритет операції тим вище вона знаходиться у таблиці.

Таблиця 2

Пріоритети основних операцій VBA

Пріорітет Знак операції Призначення операції
Арифметичні операції
( ) Виклик функції
^ Піднесення до степеня
* / Множення Ділення дійсних чисел
\ Ділення цілих чисел (націло)
Mod Залишок від ділення націло
+ - Додавання Віднімання
Логічні операції
Not Заперечення
And Логічне множення
Or Логічне додавання
Операції порівняння (відношення)
Однаковий пріоритет > Більше
>= Більше або дорівнює
< Менше
<= Менше або дорівнює
= Дорівнює
Не дорівнює

З простих виразів за допомогою логічних операцій можна будувати складні. Складні вирази, будуть істинними чи хибними залежно від значень простих виразів і логічних операцій, що до них застосовуються. Результатом логічних виразів може бути значення булівського типу – True (Істина або 1) та False (Неправда або 0), що представлені у таблиці 3. Кожне значення займає в пам'яті 2 байта.

Таблиця 3

Таблиця істинності для логічних операцій:

X Y Not x X And Y XОг Y

Приклади:

1. Порівняння 5 > 3 має значення True, a Not (5 > 3) – False.

2. Подвійна математична нерівність а < х < b в інформатиці записується у вигляді

x > a And х < b

3. Позначимо через х висловлення “Задано прізвище робітника”, а через

y – “Задано табельний номер робітника”. Тоді умовою заповнення наряду буде вираз

х Or у, тобто коли задано хоча б один реквізит – прізвище або табельний номер.

4. Значення змінної Z лежить поза межами відрізка [5:20], мовою VBA записується у вигляді Z20.

5. Значення змінної Z лежить у межами відрізка [5:20], мовою VBA записується у вигляді Z>5 And Z<20.

В арифметичних виразах можна використовувати стандартні (вбудовані) математичні функції, що залежать від одного аргументу, які можна використовувати безпосередньо при обчисленні будь-яких виразів (табл. 4).

Таблиця 4

Математичні функції VBA

Запис на Vіsual Basіc Математичний запис Опис
Abs (x) |x| Модуль числа
Atn (x) arctg x Арктангенс
Cos (x) cos x Косинус
Exp (x) ex Експонента
Fix (x) Відкидання дробової частини
Int (x) Найбільше ціле число, що не перевершує х
Round (x, a) Округлення числа х з точністю до а десяткових знаків
Log (x) ln x Натуральний логарифм
Rnd (x) Датчик випадкових чисел
Sgn (x) Залежно від знака числа повертається 1, 0 або -1
Sin (x) sin x Синус
Sqr (x) Квадратний корінь
Tan (x) tg x Тангенс

Аргумент у всіх тригонометричних функціях задається в радіанах, а не в градусах. При необхідності перекладу значення, що задане в градусах, у радіани варто використовувати формулу: Радіани = градуси * π/180.


5292661600905132.html
5292705740370329.html
    PR.RU™